I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Sklep internetowy Zaproś Mnie, dostępny pod adresem internetowym www.zaprosmnie.pl , prowadzony jest przez Aleksandrę Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zaprośmniepl Aleksandra Nowak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292489518, REGON 380680701.

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu (z wyjątkiem pkt. XIX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

II DEFINICJE

1.Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaprośmniepl Aleksandra Nowak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292489518, REGON 380680701.

2.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

4.Klient – każdy podmiot zawierający umowę w ramach Sklepu, tj. zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

5.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zaprosmnie.pl.

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego lub drogą mailową. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, bądź drogą mailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma oraz usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) oraz sobót.

14.Administrator – Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Aleksandra Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zaprośmniepl Aleksandra Nowak  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Cieszkowskiego 24/32, 41-303 Dąbrowa Górnicza  i adres do doręczeń: ul. Cieszkowskiego 24/32, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292489518, REGON 380680701 oraz adres poczty elektronicznej: zaprosmniepl@gmail.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

III WARUNKI OGÓLNE

1.Zaproś Mnie  to marka zajmująca się wykonywaniem i sprzedażą papeterii okazjonalnej.

2.Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie stanowią pierwowzór i są dostosowywane przez Sprzedawcę zgodnie z wytycznymi Klienta podanymi w trakcie składania zamówienia.

3.Sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawartej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4.Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia bądź w przypadku zamówienia projektu indywidualnego lub wyjątkowych okoliczności drogą mailową.

5.Sprzedający oferuje produkt gotowy. Oznacza to, że wykonanie Produktów na podstawie przedstawionych wizualizacji, zarówno gotowych wzorów, jak i projektów indywidualnych, leży po stronie Sprzedającego. Sprzedający nie oferuje sprzedaży projektów do samodzielnego druku lub wykonania.

6.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku wprowadzenia przez Klienta danych niezgodnych ze stanem faktycznym istnieje ryzyko uniemożliwienia wykonania zlecenia.

8.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. c) włączona obsługa plików cookies.

IV KONTAKT ZE SKLEPEM

1.Adres Sprzedawcy:

Aleksandra Nowak

Ul. Cieszkowskiego 24/32

41-303 Dąbrowa Górnicza

2.Adres e-mail Sprzedawcy: zaprosmniepl@gmail.com

3.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 36 1050 1272 1000 0090 9428 3729

4.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

V OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1.Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Formularza zamówień lub za pośrednictwem adresu e-mail: zaprosmniepl@gmail.com

2.Podanie nieprawidłowych danych teleadresowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

3.Dokonanie zapłaty za zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku niedokonania zapłaty albo braku wpłaty zadatku w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca wyznaczy Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

4.Spersonalizowane projekty nie są wysyłane do akceptacji przed dokonaniem zapłaty za zamówienie lub przed dokonaniem wpłaty zaliczki.

5.Wysłane do akceptacji podglądy projektów są zablokowane przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym drukowaniem.

6.Klient poprzez zakup Produktu nie nabywa autorskich praw majątkowych do danego produktu lub wzoru. W szczególności zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych przez Sprzedawcę Klientowi do akceptacji.

7.Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawnego tekstu jaki ma znaleźć się na produktach. Sprzedawca nie wprowadza zmian w tekstach, danych zawartych w Formularzu zamówienia oraz danych przesłanych drogą mailową przez Klienta. Za poprawność spersonalizowanych tekstów przesłanych przez Klienta odpowiedzialność ponosi Klient. Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny poprawności przekazanych przez Klienta tekstów i danych oraz korygowania w nich ewentualnych błędów.

8.Sprzedawca nie wykonuje wydruków projektów Klienta.

 1. Klient zobowiązany jest do przesłania wszystkich danych koniecznych do personalizacji produktu. Brak podania danych, przesłania pliku z danymi skutkuje wyznaczeniem przez sprzedawcę terminu 5 dni na dostarczenie przez klienta koniecznych plików do personalizacji produktu. Po upływie tego terminu i nie wywiązaniu się przez klienta z obowiązku przesłania danych sprzedawca anuluje zamówienie a poniesione opłaty za zamówienie zostają zwrócone klientowi.

VI WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

1.Za pośrednictwem Formularza zamówień możliwe jest zamówienie projektów gotowych, dostępnych w Sklepie, które są dostosowywane przez Sprzedawcę zgodnie z wytycznymi Klienta podanymi w trakcie składania zamówienia.

2.Klient zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do dokonania wpłaty 100% kosztów realizacji zamówienia.

3.Dokonanie zapłaty za zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku niedokonania zapłaty albo braku wpłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca wyznaczy Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

4.Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia akceptacji wstępnych projektów produktów i/lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.  Sprzedawca  nie odpowiada za opóźnienia w realizacji transakcji bankowych wynikających z winy banku.

VII WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

1.Złożenie zamówienia projektu indywidualnego możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: zaprosmniepl@gmail.com.

2.Koszt stworzenia projektu indywidualnego zaproszeń oraz dekoracji wynosi od 120zł do 300zł w zależności od nakładu pracy. Wycena podawana jest Klientowi mailowo po złożeniu zamówienia.  W cenie tej Klient otrzymuje wizualizacje zaproszeń (stworzone po wcześniejszym wypełnieniu formularza przez Klienta) oraz projekt dodatków do wybranego zaproszenia.

3.Koszt stworzenia projektu indywidualnego jedynie zaproszeń wynosi od 120 do 250zł w zależności od nakładu pracy. Wycena podawana jest Klientowi mailowo po złożeniu zamówienia. W cenie tej Klient otrzymuje wizualizacje zaproszeń (stworzone po wcześniejszym wypełnieniu formularza przez Klienta) oraz projekt wkładek do wybranego zaproszenia.

4.Koszt stworzenia projektu indywidualnego jedynie dekoracji ślubnych oraz pozostałych oferowanych produktów wynosi od 120 do 200zł w zależności od nakładu pracy.

5.Koszt stworzenia projektu nie obejmuje kosztów realizacji zamówienia.

6.Ceny jednostkowe zaprojektowanych produktów, w zależności od formy, będą mieściły się w granicach cen produktów dostępnych w Sklepie, pełna wycena realizacji zamówienia zostanie przesłana Klientowi drogą mailową po zaakceptowaniu projektu indywidualnego.

7.Klient zobowiązany jest do zapłaty 50%  kwoty stworzenia projektu indywidualnego  przed realizacją projektu indywidualnego.

8.Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów realizacji zamówienia przesłanych w wycenie oraz kosztów dodatkowych modyfikacji – jeśli w procesie projektowym, na życzenie Klienta nastąpiły – w terminie 2 dni od akceptacji plików.

9.W terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania kwoty zadatku Sprzedawca prześle drogą elektroniczną wizualizacje produktu wraz z cennikiem realizacji zamówienia.

 1. Sprzedawca nieodpłatnie wykona na zlecenie Klienta maksymalnie 3 poprawki wybranego projektu. Każda kolejna zmiana będzie dodatkowo płatna oraz wyceniana indywidualnie w zależności od stopnia modyfikacji.

11.Po wprowadzeniu wszystkich zmian Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną ostateczną wersję projektu.

12.W przypadku odrzucenia przez Klienta wszystkich przedstawionych projektów Sprzedawca nie zwraca wpłaconej przez Klienta kwoty zadatku.

13.Sprzedawca oferuje całkowitą realizację projektu indywidualnego. Oznacza to, że wykonanie projektu, na podstawie przedstawionych wizualizacji leży po stronie Sprzedawcy. Sprzedawca nie oferuje sprzedaży projektów do samodzielnego druku lub wykonania.

14.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia projektu indywidualnego, gdy jego realizacja przerasta możliwości Sprzedawcy.

VIII PROCES PROJEKTOWANIA, REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ  SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

1.Na stworzenie papeterii okazjonalnej składają się dwa procesy: proces projektowy (projekt graficzny dostosowany do indywidualnych tekstów i oczekiwań Klienta) oraz proces realizacji (wydruk + skład).

2.Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dokonać weryfikacji zamówienia oraz jeżeli jest to konieczne dokonać wyceny usług dodatkowych i przesłać je klientowi do akceptacji.

3.Po zaakceptowaniu wyceny usług dodatkowych Klient zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych do zapłaty określonej w wycenie kwoty za usługi dodatkowe.

4.Proces projektowy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę kompletnego Formularza zamówienia oraz po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty dokonanej przez Klienta.

5.Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi wstępnych projektów do akceptacji w terminie 1-3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego Formularza zamówienia oraz po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty dokonanej przez Klienta.

6.W przypadku wysłania przez Klienta niekompletnych danych, istotnych w procesie projektowym, realizacja zamówienia wydłuży się o czas uzyskiwania od Klienta niezbędnych informacji.

7.W wypadku wprowadzenia przez Klienta modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście proces projektowy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.

8.Po otrzymaniu wstępnych projektów Sprzedawca na życzenie klienta wprowadza do projektu zmiany.

9.Wprowadzanie modyfikacji graficznych w projekcie jest możliwe, ich koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia modyfikacji (od 30zł). Drobne modyfikacje graficzne nie wpływające na ogólny wygląd i kompozycję wzoru, wykonywane są nieodpłatnie.

10.Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o chęci modyfikacji produktu poprzez wiadomość mailową, w której możliwie jak najdokładniej opisze zmiany jakie chce wprowadzić.

11.Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ewentualnych błędów językowych, interpunkcyjnych w przesłanych do akceptacji projektach.

12.Po akceptacji przez Klienta projektów, w tym tekstów i wszelkich zaistniałych zmian produkty zostają przekazane do realizacji.

13.Sprzedawca nie odpowiada za błędy w projektach, które zostały już ostatecznie zaakceptowane przez Klienta.

14.Wprowadzanie modyfikacji po ostatecznym zaakceptowaniu projektów  przez Klienta jest niemożliwe.

15.Klient ma obowiązek wpłacić pozostałą kwotę za zamówienie oraz dodatkowe modyfikacje – jeśli nastąpiły – w terminie 5 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu. W przypadku braku wpłaty Sprzedawca wyznaczy Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, a wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.

16.Termin realizacji zamówienia po ostatecznej akceptacji projektów wynosi od 14 do 18 pełnych dni roboczych w zależności od rodzaju zamówionych produktów (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki). W przypadku zamówienia samych zaproszeń czas realizacji wynosi od 14 do 18 pełnych dni roboczych od dnia akceptacji projektu oraz zaksięgowania wymaganej wpłaty przez Klienta. W przypadku zamówienia dodatków papeterii (winietek, zawieszek, numerków stolika, menu, girland itp.) czas realizacji wynosi od 7 do 10 pełnych dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. Zamówienie całego zestawu papeterii (zaproszeń wraz z dodatkami) wydłuża realizację zamówienia do 14-18 pełnych dni roboczych. Czas realizacji zamówienia w przypadku odbić lakowych wynosi 10-12  dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie.

17.Gotowe zamówienie zostaje wysłane za pomocą metody dostawy wybranej przez Klienta.

18.Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku.

19.Podanie przez Klienta Sprzedawcy niepełnych lub nieprawidłowych danych adresu dostawy może skutkować uniemożliwieniem dostarczenia zlecenia.

20.Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie czasu dostarczenia produktu w przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych adresu dostawy przez Klienta. W powyższym wypadku koszty ponownej wysyłki zamówienia ponosi Klient.

IX PROCES PROJEKTOWANIA, REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ DOTYCZĄCE PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Całkowity proces projektowania prowadzony jest drogą mailową.
 2. Proces projektowy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia drogą mailową oraz po zaksięgowaniu wpłaty zadatku dokonanego przez Klienta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi wstępnych projektów do akceptacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich danych koniecznych do realizacji zamówienia oraz po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty dokonanej przez Klienta.
 4. W wypadku wprowadzenia przez Klienta modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście i grafice proces projektowy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.
 5. Po otrzymaniu wstępnych projektów Sprzedawca na życzenie klienta wprowadza do projektu zmiany.
 6. Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o chęci modyfikacji produktu poprzez wiadomość mailową, w której możliwie jak najdokładniej opisze zmiany jakie chce wprowadzić.
 7. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ewentualnych błędów językowych, interpunkcyjnych w przesłanych do akceptacji projektach.
 8. Po akceptacji przez Klienta projektów, w tym tekstów i wszelkich zaistniałych zmian produkty zostają przekazane do realizacji.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w projektach, które zostały już ostatecznie zaakceptowane przez Klienta.

10.Wprowadzanie modyfikacji po ostatecznym zaakceptowaniu projektów  przez Klienta jest niemożliwe.

 1. Klient ma obowiązek wpłacić pozostałą kwotę za zamówienie – w terminie 5 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu. W przypadku braku wpłaty Sprzedawca wyznaczy Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, a wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.
 2. Termin realizacji zamówienia po ostatecznej akceptacji projektów wynosi 14 – 18 pełnych dni roboczych w zależności od rodzaju zamówionych produktów (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki). W przypadku zamówienia samych zaproszeń czas realizacji wynosi 14 – 18  pełnych dni roboczych od dnia akceptacji projektu oraz zaksięgowania wymaganej wpłaty przez Klienta. W przypadku zamówienia dodatków papeterii (winietek, zawieszek, numerków stolika, menu, girland itp.) czas realizacji wynosi do 10 pełnych dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. Zamówienie całego zestawu papeterii (zaproszeń wraz z dodatkami) wydłuża realizację zamówienia do 14-18  pełnych dni roboczych. Czas realizacji zamówienia w przypadku odbić lakowych wynosi 10-12 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie.
 3. Gotowe zamówienie zostaje wysłane za pomocą metody dostawy wybranej przez Klienta.
 4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) zostaje wykazany w kosztorysie przesłanym przez Sprzedawcę drogą mailową.
 5. Podanie przez Klienta Sprzedawcy niepełnych lub nieprawidłowych danych adresu dostawy może skutkować uniemożliwieniem dostarczenia zlecenia.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie czasu dostarczenia produktu w przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych adresu dostawy przez Klienta. W powyższym wypadku koszty ponownej wysyłki zamówienia ponosi Klient.
 7. W okresie wzmożonych zamówień czas realizacji zaproszeń może zostać wydłużony do 18 dni roboczych od dnia akceptacji projektów. Czas ten podany jest każdorazowo na stronie produktu w opisie.

X EKSPRESOWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest ekspresowa realizacja zamówienia.
 2. Ekspresowa realizacja zamówienia wykonywana jest w terminie do 7 pełnych dni roboczych w przypadku zamówienia zaproszeń oraz do 4 pełnych dni roboczych w przypadku zamówienia pozostałych dodatków papeterii.

3.W przypadku odbić lakowych nie ma możliwość wykupienia ekspresowej realizacji zamówienia. Dotyczy to również przypadku, w którym odbicia lakowe stanowią jedynie część zamówienia.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania ekspresowej realizacji zamówienia.
 2. W przypadku ekspresowej realizacji zamówienia koszt zamówienia wzrasta o 35% jego wartości.
 3. Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty (135%) za ekspresową realizację zamówienia z góry.

XI CENY I WARUNKI ZAPŁATY

1.Ceny podane w Sklepie oraz w niniejszym Regulaminie podane są w polskich złotych i są cenami brutto.

2.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia lub drogą mailową (w przypadku zamówienia projektu indywidualnego), w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

4.Zamówienia na produkty są realizowane od ilości minimalnych podanych indywidualnie na stronie każdego produktu.

5.W przypadku realizacji projektu indywidualnego cena oraz czas realizacji zamówienia ustalane są indywidualnie.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie cenowej dostępnej w Sklepie. W przypadku zmian cen produktów zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do cennika będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

7.Zamówienia można składać 24h na dobę, od poniedziałku do niedzieli, a potwierdzenie złożenia zamówienia Klient otrzymuje w terminie 2 dni roboczych.

XII ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA POPRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

2.wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i kliknąć „Przejdź do kasy”;

3.wypełnić dane płatności oraz nazwę firmy jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę bez Vat;

4.kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;

5.opłacić zamówienie w określonym terminie za pomocą przelewu bankowego lub płatności elektronicznych

XIII OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 1. a) przesyłka kurierska;
 2. b) przesyłka Paczkomatem InPost;

2.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest niemożliwy.

3.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatności elektroniczne
 • Przelew tradycyjny na konto

4.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz  metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności (płatności elektroniczne – Płatność BLIKIEM lub Płatność szybkim przelewem) online jest mElements S.A.

XIV WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówień lub za pośrednictwem adresu e-mail: zaprosmniepl@gmail.com.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie. Po zaksięgowaniu stosownej wpłaty, dokonanej na zasadach niniejszego Regulaminu, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, a także jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu do realizacji zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

 1. a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
 2. b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzednim Regulaminu.

4.Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.

6.Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia akceptacji wstępnego projektu przez Klienta i/lub dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć termin dostawy Produktu, zgodnie z wybraną przez Klienta metodą.

8.Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

XV REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1.Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.Koszty procesu projektowego, czyli zadatek nie są Klientowi zwracane.

3.Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia do czasu rezygnacji.

XVI  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Produkty zamówione u Sprzedawcy, tj. po złożeniu ostatecznej akceptacji Klienta i przyjęciu przez Sprzedawcę zmówienia do realizacji nie podlegają zwrotom. Podstawą do wyłączenia przedmiotowego prawa stanowi art. 38 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie stanowią pierwowzór i są dostosowywane zgodnie z wytycznymi Klienta w trakcie składania zamówienia, który zobowiązany jest do poszanowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

XVII  WYKORZYSTANIE KODÓW RABATOWYCH

 1. Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na www.zaprosmnie.pl z rabatem zamieszczonym na kuponie przy założeniu ewentualnych progów minimalnych zaznaczonych w informacji o promocji.
 2. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku.
 3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie www.zaprosmnie.pl, chyba że informacja o promocji stanowi inaczej.
 4. Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi na stronie www.zaprosmnie.pl
 5. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.
 6. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

7.Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez właściciela sklepu zaprosmnie.pl. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod  rabatowy w polu oznaczonym „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zastosuj kupon” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.

 1. Klient dokonując zakupu produktów zobowiązuje się do podania wszelkich niezbędnych danych koniecznych do personalizacji produktów.
 2. Ważność kodu rabatowego można sprawdzić pisząc maila na adres zaprosmniepl@gmail.com
 3. Wszelkie pytania dotyczące kodów rabatowych proszę kierować na adres zaprosmniepl@gmail.com

XVIII REKLAMACJA

1.Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów nieobarczonych wadą.

2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3.W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia Produktu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą oraz złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 2. b) żądania Usługobiorcy; oraz
 3. c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.W przypadku widocznego uszkodzenia paczki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków towaru.

6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:

Aleksandra Nowak

Ul. Cieszkowskiego 24/32

41-303 Dąbrowa Górnicza

Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

XIX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

7.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XX POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. c) Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00).

3.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XXI  ZMIANA REGULAMINU

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

XXII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania zrealizowanych zamówień w swoim portfolio, a w szczególności na stronie sklepu pod adresem: www.zaprosmnie.pl oraz na swoich kontach społecznościowych: facebook, instagram.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

CART